Warunki gwarancji oczyszczacz powietrza SAFE AIR

obszar zastosowania: Polska

 

 1. Gwarancja na oczyszczacz powietrza SAFE AIR obowiązuje w ciągu 24 miesięcy od daty sprzedaży urządzenia przez ES System K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolbromiu,
  Wrzosowa 10, 32-340 Wolbrom (dalej jako: „Producent”),
  a w przypadku sprzedaży urządzenia przez dystrybutora – nie dłużej niż w ciągu 25 miesięcy od daty sprzedaży urządzenia SAFE AIR przez Producenta do dystrybutora, pod warunkiem udokumentowanej wymiany kompletu 3 filtrów (faktura od Producenta lub innego podmiotu, jednak filtry muszą być tożsame 1:1 pod względem właściwości) nie później niż 12 miesięcy od daty pierwszej sprzedaży urządzenia. W razie braku udokumentowanej wymiany filtrów, okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży SAFE AIR przez Producenta, a w przypadku sprzedaży SAFE AIR przez dystrybutora – nie dłużej niż w ciągu 13 miesięcy od daty sprzedaży urządzenia przez Producenta do dystrybutora.
 2. W zakresie gwarancji, Producent lub inny wskazany przez niego profesjonalny podmiot, usunie wady fizyczne urządzenia SAFE AIR, lub – jeśli usunięcia wady jest niemożliwe lub pociąga za sobą znaczne koszty – dostarczy urządzenie SAFE AIR wolne od wad, pod warunkiem, że wada ujawni się w terminie wskazanym w pkt 1, a Producent zostanie poinformowany o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu.
 3. Brak karty gwarancyjnej, instrukcji obsługi, lub DTR powinien być zgłoszony w terminie 7 dni od dnia faktycznego obioru urządzenia SAFE AIR, w przeciwnym wypadku przyjmuje się, że wraz z urządzeniem została doręczona całość dokumentacji.
 4. Zgłoszenia wady dokonuje się bezpośrednio do Producenta,
  nr tel.: 0326440400, e-mail: serwis@essystemk.pl lub listem poleconym na adres Producenta.
 5. Przy zgłoszeniu wady należy podać:
 • numer fabryczny urządzenia,
 • typ i nazwę urządzenia,
 • datę zakupu urządzenia,
 • nazwę dystrybutora, od którego urządzenie zostało zakupione,
 • dokładny adres obiektu, w którym znajduje się urządzenie,
 • dane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktu
  z serwisem,
 • opis awarii.
 1. Naprawy gwarancyjnej dokonuje serwis firmowy Producenta lub wskazany przez Producenta podmiot profesjonalny, wykonujący usługi serwisowe (dalej jako: „Serwis”).
 2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu.
 3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania urządzenia SAFE AIR (np. zakrywanie wlotów powietrza, niewłaściwe czyszczenie i konserwacja, używanie nieodpowiednich filtrów, etc.).
 4. Producent zobowiązuje się do podjęcia działań serwisowych
  w ramach naprawy gwarancyjnej SAFE AIR, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady, o ile stwierdzi jednoznacznie, że wada powstała z przyczyny tkwiącej uprzednio w sprzedanym urządzeniu.
 5. Warunkiem dokonania bezpłatnej naprawy gwarancyjnej przez Serwis, jest przestrzeganie poniższych zaleceń:
 • plomby gwarancyjne nie mogą nosić śladów uszkodzenia, zgłaszający posiada oryginał prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej oraz oryginał dowodu zakupu,
 • przestrzeganie zasad użytkowania urządzenia, określonych w instrukcji obsługi, w szczególności:
  – przestrzeganie zasad dotyczących podłączenia zasilania elektrycznego – urządzenie należy podłączać do sieci o napięciu 230V i 50HZ,
  – okresowe czyszczenie filtra węglowego, co najmniej jeden raz na trzy miesiące (lub częściej, w zależności od potrzeb) przy pomocy odkurzacza lub szczotki,
  – urządzenie SAFE AIR przeznaczone jest do użytkowania wewnątrz pomieszczeń,
 • używanie oryginalnych części zamiennych,
 • sprawdzenie przy odbiorze urządzenia jego ogólnego stanu, w szczególności wszystkich elementów wyposażenia, a w przypadku zauważonych wad – natychmiastowe zgłoszenie ich przewoźnikowi, w celu ujęcia w dokumencie dostawy, oraz sprzedawcy urządzenia, a jeśli wad urządzenia, z uwagi na ich charakter, nie można było dostrzec w chwili dokonania odbioru urządzenia, powinny być zgłoszone e-mailem na adres: serwis@essystemk.pl lub na piśmie w terminie 7 dni od dnia faktycznego obioru urządzenia.
 1. Gwarancja nie obejmuje:
 • uszkodzeń urządzenia powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia (niezgodnie z instrukcją obsługi), w szczególności samowolnych zmian i przeróbek w konstrukcji, wad lub uszkodzeń powstałych na skutek pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, uderzenia pioruna lub innych klęsk żywiołowych, zanieczyszczenia środowiska, lub spowodowanych przez źródła zasilania o niestabilnym napięciu oraz niewłaściwej jakości zasilanie elektryczne,
 • uszkodzeń mechanicznych,
 • uszkodzeń powstałych w wyniku transportu i wyładunku, nie zgłoszonych w terminie zgłoszenia takich uszkodzeń oraz uszkodzeń eksploatacyjnych, czyli elementów ulegających naturalnemu zużyciu, jak elementów ulegających naturalnemu zużyciu, tak jak filtry,
 • czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją przewidzianymi w instrukcji obsługi, do których obowiązany jest użytkownik urządzeń we własnym zakresie i na własny koszt, w szczególności Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia spowodowane brakiem okresowego czyszczenia filtrów.
 1. W przypadku stwierdzenia przez Serwis, że zgłoszona przez klienta wada nie podlega bezpłatnej naprawie gwarancyjnej (np. z powodu upływu terminu gwarancji, wywołania wady poprzez działanie lub zaniechania użytkownika, etc.), zgłaszający pokrywa koszty, jakie poniósł Producent (koszty dojazdu i zaangażowania pracowników Serwisu), w wysokości wskazanej przez Producenta i płatnej na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Producenta. W takim przypadku, Serwis może również dokonać odpłatnego usunięcia wady, na wniosek użytkownika.
 2. Wykonanie napraw gwarancyjnych poświadcza się protokołem serwisowym.
 3. Wyłącza się wszelkie inne roszczenia z tytułu gwarancji, niż opisane w niniejszych Warunkach gwarancji, w szczególności wyłącza się uprawnienie do zastępczego wykonania czynności usunięcia wady lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad, na koszt Producenta.
 4. Gwarancja na urządzenia SAFE AIR obowiązuje na terenie Polski.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach gwarancji, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Niniejsze Warunki gwarancji mają zastosowanie do sprzedaży realizowanej od dnia 1 maja 2020 roku.